APTEEKKI Geenitesti Pharma 1 kpl

APTEEKKI Geenitesti Pharma 1 kpl
Brand: Apteekki
247.5 EUR
Lisätietoja

Apteekki Geenitestin raportti pitää sisällään tietoa farmakogeneettisistä ominaisuuksista, sopivasta ruokavaliosta, taipumuksesta allergioihin sekä unesta. Analyysin perusteena on tieteellisesti tutkittu tieto kaikista osa-alueista. Analyysi ei ole lääketieteellinen diagnoosi vaan kartoitus geneettisistä vahvuuksista sekä ominaisuuksista. Testin taustalla on suomalainen bioteknologiayritys Evogenom Oy, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia genetiikan avulla. Testi suoritetaan sylkinäytteestä, joka toimitetaan pakkauksen sisältämän ohjeen mukaisesti palautuspakkauksessa postitse analysoitavaksi. Myyntipakkaus sisältää palautuspakkauksen, ja sen postimaksu on maksettu. Testiraportti toimitetaan muistitikulla 4-8 viikon kuluttua näytteen toimituksesta.Käyttötarkoitus: Geenitesti, joka sisältää raportin farmakogeneettisistä ominaisuuksista. HENKILÖKOHTAINEN LÄÄKEVASTEANALYYSI Analyysi antaa yhteenvedon erilaisten lääkeaineiden ja geenien yhteistoiminnasta. Raportissa eritellään vaikuttavat aineet, joiden vaikutus on tavanomainen, poikkeava tai merkittävän poikkeava. Jos testi osoittaa lääkeaineen poikkeavan tai merkittävän poikkeavan vaikutuksen, testituloksista kehotetaan keskustelemaan lääkärin kanssa. *Listaus lääkeaineista, jotka ovat mukana lääkeanalyysissa UNI JA LEPO Analyysissa kuvaillaan, millainen vaikutus geneettisellä taustalla on uneen ja lepoon. Raportissa eritellään unen määrä, vuorotyö, unen syvyys ja rauhallisuus sekä vuorokausirytmi ja unen alkamisajankohta. RAVINTO Raportti erittelee geneettisen taustan vaikutuksen makeanhimoon, napostelutaipumukseen, ruokahaluun, syömisen määrän ja mielihyvän yhteyteen, kitkerän maistamisherkkyyteen sekä kasvissuuntautuneisuuteen. VITAMIINIT, HIVENAINEET JA MINERAALIT Analyysissä määritellään geneettisen taustan perusteella luontaiset tasot vitamiineille, hivenaineille ja mineraaleille. Mukana ovat A- ja E-vitamiinien kaltaiset molekyylit (karotenoidit ja tokoferolit), retinoli eli A1-vitamiini, B12-vitamiini, D-vitamiini, magnesium, fosfori, sinkki, kalsium sekä kupari. TAIPUMUS ALLERGIOIHIN Allergian syntytodennäköisyys riippuu monesta perinnöllisestä muunnoksesta, joista voi laskea allergisoitumisriskejä. Raportista selviää alttius maapähkinäallergiaan ja heinänuhaan.Sisältö: *Vaikuttavat aineet, jotka ovat lääkevasteanalyysissa mukana alkoholi, amitriptyliini, arformoteroli, asenokumaroli, atatsanaviiri, atorvastatiini, atsatiopriini, belinostaatti, bosepreviiri, brivarasetaami, dabrafenibi, dapsoni, diatsepaami, diklofenaakki, doksepiini, dolutegraviiri, dronabinoli, efavirentsi, erlotinibi, esomepratsoli, essitalopraami, estradioli, etinyyliestradioli, fenprokumoni, fenytoiini, flibanseriini, fluorourasiili, flurbiprofeeni, fluvastatiini, fosfenytoiini, glibenklamidi, glimepiridi, glipitsidi, glyseryylitrinitraatti, hydroksiklorokiini, imipramiini, indakateroli, irbesartaani, irinotekaani, kapesitabiini, karisoprodoli, kiniini, klobatsaami, klomipramiini, klopidogreeli, klorokiini, kofeiini, lakosamidi, lansopratsoli, lesinuradi, losartaani, lovastatiini, merkaptopuriini, metyylitioniini, mivakurium, moklobemidi, nevirapiini, nilotinibi, nitrofurantoiini, omepratsoli, pantopratsoli, patsopanibi, peginterferoni alfa-2a, piroksikaami, prasugreeli, pravastatiini, primakiini, rabepratsoli, rasburikaasi, ribaviriini, romiplostiimi, rosuvastatiini, selekoksibi, sertraliini, simvastatiini, sisplatiini, suksametoni, sulfadiatsiini, sulfametoksatsoli, takrolimuusi, tamoksifeeni, tegafuuri, telapreviiri, tiboloni, tikagrelori, tioguaniini, trimipramiini, varfariini, vinkristiini, vorikonatsoli.Huomioitavaa: Palvelun tuottamisessa Evogenom Oy vastaa, että analyysi- ja tuotantoprosessit noudattavat Suomen henkilötietolainsäädäntöä. Geneettistä dataa ei säilötä. Data tuhotaan, kun asiakas saa analyysinsa. Niin ikään toimitettu näyte tuhotaan, kun lopullinen analyysi on toimitettu asiakkaalle. Evogenom Oy ei luovuta geenidataa prosessin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Tietoturvaan liittyvistä syistä geneettistä dataa ei analysoida tietokoneella, joka on kytkettynä internetiin. Lisäksi asiakasta koskevaa dataa ei säilytetä internetissä eikä analyysi ole saatavilla internetin välityksellä, ellei asiakas jostain erityisestä syystä nimenomaisesti pyydä toimittamaan analyysiin liittyviä seikkoja tätä kautta.Muut tiedot: Testin taustalla Evogenom Oy: info@evogenom.com.